Policy för godtagbar användning

Denna policy för godtagbar användning anger villkoren mellan dig och oss under vilka du kan använda vår webbplats www.sensodyne.com/sv-se/. Denna policy för godtagbar användning gäller alla användare av och besökare på vår webbplats.

Din användning av vår webbplats innebär att du accepterar och samtycker till att följa alla policyer i denna policy för godtagbar användning, som kompletterar våra användarvillkor av webbplatsen.

Förbjuden användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål.

Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som strider mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller regler.
 • På något sätt som är olagligt eller bedragande, eller har något olagligt eller bedragande syfte eller någon verkan.
 • I syftet för att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Skicka, medvetet ta emot, ladda upp, ladda ned, använda eller återanvända material som inte uppfyller våra innehållskrav.
 • Att överföra eller upphandla utskickande av icke begärd eller obehörig reklam eller reklammaterial eller någon annan form av liknande värvning (skräppost).
 • Att medvetet överföra data, skicka eller ladda upp material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentbordsloggare, spionprogram, annonsprogram eller andra skadliga program eller liknande datorkod som utformats för att påverka användningen av datorprogramvara eller maskinvara negativt.

Du samtycker också till att:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller återförsälja någon del av vår webbplats i strid med bestämmelserna i våra villkor för användning av webbplatsen.
 • Att inte få tillgång till utan myndighet, störa, skada eller störa:
 • Någon del av vår webbplats,
 • någon utrustning eller något nätverk där vår webbplats lagras,
 • någon programvara som används i tillhandahållandet av vår webbplats eller
 • någon utrustning eller något nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.

Interaktiva tjänster

Vi kan då och då tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats (”interaktiva tjänster”).

När vi tillhandahåller interaktiva tjänster kommer vi att ge dig tydlig information om vilken typ av tjänster som erbjuds, om den är modererad och vilken form av moderering som används (inklusive om den är mänsklig eller teknisk).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (och särskilt för barn) från tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls på vår webbplats, och vi kommer i varje enskilt fall att besluta om det är lämpligt att använda återhållsamhet i den relevanta tjänsten (inklusive vilken typ av återhållsamhet som ska användas) mot bakgrund av dessa risker. Vi är dock inte skyldiga att övervaka, övervaka eller moderera någon interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats, och vi utesluter uttryckligen vårt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användning av interaktiva tjänster av en användare i strid med våra innehållskrav, oavsett om tjänsten är modererad eller inte.

En minderårigs användning av någon av våra interaktiva tjänster förutsätter samtycke från föräldern eller vårdnadshavaren. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom moderering inte är idiotsäkert. Minderåriga som använder interaktiva tjänster bör informeras om de potentiella riskerna för dem.

Innehållsstandarder

Dessa innehållsstandarder gäller allt material som du bidrar till vår webbplats (bidrag) och alla interaktiva tjänster som är kopplade till den.

Du måste följa andan i följande standarder och i brevet. Normerna gäller för varje del av varje bidrag och för dess helhet.

Bidragen skall:

 • Vara exakta (där de anger fakta).
 • Verkligen hållas (där de säger sina åsikter).
 • Följ gällande lagstiftning i både Sverige och i alla länder där de är utstationerade.

Bidragen får inte:

 • Innehålla något material som är ärekränkande för någon person.
 • Innehålla något material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.
 • Främja sexuellt explicita material.
 • Främja våld.
 • Främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • Göra intrång i någon annan persons upphovsrätt, databasrättigheter eller varumärke.
 • Vara troliga att någon bedrar någon.
 • Göras i strid med någon juridisk skyldighet gentemot en tredje part, såsom en kontraktsenlig tull eller en förtroendeskyldighet.
 • Främja all olaglig verksamhet.
 • Vara hotfulla, missbruka eller inkräkta på en annans integritet, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • Vara benägen att trakassera, störa, genera, larma eller irritera någon annan person.
 • Användas för att personifiera någon person eller för att felaktigt representera din identitet eller din anknytning till någon person.
 • Ge intryck av att de kommer från oss, om så inte är fallet.
 • Förespråka, främja eller bistå olagliga handlingar som (endast som exempel) intrång i upphovsrätt eller datormissbruk.

Upphävande och uppsägning

Vi kommer efter eget gottfinnande att avgöra om det har skett ett brott mot denna policy för godtagbar användning genom din användning av vår webbplats. När en överträdelse av denna policy har skett kan vi vidta sådana åtgärder som vi anser lämpliga.

Underlåtenhet att följa denna policy för godtagbar användning utgör ett väsentligt brott mot de användarvillkor på vilka du får använda vår webbplats, och kan resultera i att vi vidtar alla eller någon av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfällig eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats.
 • Omedelbar, tillfällig eller permanent borttagning av inlägg eller material som du har överfört till vår webbplats.
 • Utfärda en varning till dig.
 • Rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla kostnader på ersättningsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av överträdelsen.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser vara nödvändigt.
 • Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av denna policy för godtagbar användning. De svar som beskrivs i denna policy är inte begränsade, och vi kan vidta andra åtgärder som vi rimligen anser lämpliga.

Ändringar i policyn för godtagbar användning

Vi kan när som helst revidera denna policy för godtagbar användning genom att ändra denna sida. Du förväntas då och då kontrollera den här sidan för att ta del av eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i denna policy för godtagbar användning kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår webbplats.