Erklæring vedrørende acceptabel brug

Denne erklæring om acceptabel brug, redegør for vilkårene mellem dig og os ved adgang og brug af hjemmesiden: www.sensodyne.com/da-dk. Denne erklæring om acceptabel brug gælder for alle brugere af, og besøgende på, vores hjemmeside.

Din anvendelse af vores hjemmeside betyder, at du acceptere at overholde alle politikker i denne erklæring vedrørende acceptabel brug, som supplerer vores vilkår for hjemmeside anvendelse.

Forbudt anvendelse

Du må kun bruge vores hjemmeside til lovlige formål.

Du må ikke bruge vores hjemmeside:

 • På en måde, der overtræder gældende lokale, nationale eller internationale love eller regler.
 • På en måde, der er ulovlig eller svigagtig, eller har ulovlige eller svigagtige formål eller virkninger.
 • På en måde, der har til formål at skade eller forsøge at skade mindreårige.
 • Til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, anvende eller genanvende materiale, som ikke er i overensstemmelse med vores indholdsstandarder.
 • Til at overføre eller betale for afsendelse af uopfordret eller uautoriseret reklame eller promotionsmateriale eller enhver anden form for lignende uønskede henvendelser (uønsket elektronisk post)
 • Til bevidst at overføre data, sende eller uploade materiale, der indeholder virusser, trojanske heste, orme, tidsbomber, keyloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkoder designet til at påvirke computer software eller hardware negativt.

Du accepterer også:

 • At undlade at gengive, duplikere, kopiere eller videresælge dele af vores websted i modstrid med bestemmelserne i vores vilkår for webstedets anvendelse.
 • At undlade at opnå adgang uden tilladelse, gribe ind i, skade eller forstyrre:
 • dele af vores hjemmeside;
 • udstyr eller netværk, som vores websted er lagret på;
 • software, der anvendes til at understøtte vores websted; eller
 • udstyr eller netværk eller software, der ejes eller anvendes af en tredjepart.

Interaktive serviceydelser

Fra tid til anden kan vi levere interaktive serviceydelser på vores hjemmeside (“interaktive serviceydelser”).

I tilfælde, hvor vi udbyder en interaktiv serviceydelse, giver vi dig klar information om, hvilke serviceydelser vi tilbyder, om de mægles, og hvilken form for mægling, der anvendes (blandt andet, om den er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gøre vores bedste for at vurdere potentielle risici for brugere (især for børn) fra tredjeparter, når de anvender en interaktiv serviceydelse, der udbydes på vores websted. I hvert tilfælde vil vi beslutte, om det er passende at anvende mægling til den pågældende serviceydelse (herunder, hvilken slags mægling, der skal bruges) i lyset af sådanne risici. Vi er dog ikke forpligtede til at holde opsyn med, overvåge eller mægle interaktive serviceydelser, som vi tilbyder på vores websted, og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for ethvert tab eller enhver skade, der måtte opstå ved anvendelsen af den interaktive serviceydelse af en bruger i modstrid med vores indholdsstandarder, lige meget om serviceydelsen mægles eller ej.

En mindreårig må anvende vores interaktive serviceydelser under forudsætning af, at deres forældre eller værge har givet deres samtykke. Vi rådgiver forældre, der lader deres børn bruge en interaktiv serviceydelse, om, at det er vigtigt, de kommunikerer med deres børn om deres internetsikkerhed, fordi internetmægling ikke er idiotsikker. Mindreårige, som benytter en interaktiv serviceydelse, skal informeres om de potentielle risici, de kan udsætte sig for.

Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for alt materiale, som du bidrager med til vores websted (bidrag), og til andre relaterede, interaktive serviceydelser.

Dine bidrag skal være i overensstemmelse med principperne i følgende standarder samt brevet. Standarderne gælder for alle dele af ethvert bidrag samt hele bidraget.

Bidrag skal:

 • Være præcise (når de angiver kendsgerninger).
 • Være baseret på realiteten (når de angiver meninger).
 • Overholde gældende lovgivning i både Storbritannien og andre lande, som de opslås fra.

Bidrag må ikke:

 • Indeholde ærekrænkende materiale om en person.
 • Indeholde materiale, som er uanstændigt, krænkende, hadsk eller provokerende.
 • Promovere åbenlyst seksuelt materiale.
 • Promovere vold.
 • Promovere diskrimination baseret på race, sex, religion, nationalitet, handicap, seksualitet eller alder.
 • Overtræde andre personers ophavsrettigheder, databaserettigheder eller handelsmærkerettigheder.
 • Vildlede andre personer.
 • Forsømme en juridisk pligt over for en tredjepart, såsom en kontraktlig pligt eller en tillidspligt.
 • Promovere illegale aktiviteter.
 • True, misbruge, invadere eller genere en anden persons privatliv eller skabe ubehag eller unødvendig angst.
 • Chikanere, alarmere eller genere en anden person, eller gøre en anden person oprørt eller pinligt berørt.
 • Blive anvendt til at give sig ud for en anden person, eller til at forvanske din identitet eller tilknytning til en anden person.
 • Give indtryk af, at de stammer fra os, hvis det ikke er tilfældet.
 • Forsvare, promovere eller assistere en ulovlig handling såsom (dette er blot et eksempel) overtrædelse af ophavsrettigheder eller computermisbrug.

Suspendering eller ophør

Vi vil egenhændigt afgøre, om du har overtrådt denne erklæring om acceptabel brug, mens du har benyttet vores websted. Hvis du har overtrådt denne erklæring , kan vi vælge at handle, som vi anser for passende.

Hvis du ikke overholder denne erklæring om acceptabel brug, udgør det en materiel overtrædelse af brugsbetingelserne, som danner grundlag for din ret til at benytte dette websted. Det kan derfor medføre, at vi handler som følger:

 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at benytte vores websted.
 • Øjeblikkelig, midlertidig eller permanent fjernelse af alle poster og materialer, som du har uploadet på vores websted.
 • Udstedelse af en advarsel til dig.
 • Sagsanlæg mod dig med henblik på refundering af alle omkostninger på et godtgørelsesgrundlag (herunder, men ikke begrænset til rimelige administrative og juridiske omkostninger) forårsaget af din overtrædelse.
 • Yderligere retlige foranstaltninger mod dig.
 • Videregivelse af de oplysninger til de retshåndhævende myndigheder, som, vi med rimelighed mener, er nødvendige.

Vi frasiger os ethvert ansvar for handlinger som reaktion på overtrædelser af denne erklæring om acceptabel brug. De handlinger, der er beskrevet i denne erklæring, er ubegrænsede, og vi kan vælge at handle, som vi finder passende.

Ændringer af erklæring om acceptabel brug

Vi kan vælge at revidere denne erklæring om acceptabel brug til enhver tid, ved at ændre denne side. Vi forventer, at du fra tid til anden kontrollerer på denne side, om vi har foretaget ændringer, eftersom de er juridisk bindende for dig. Nogle af bestemmelserne i denne erklæring om acceptabel brug kan erstattes af bestemmelser og meddelelser offentliggjort andre steder på vores websted.